Skapa konto på OPV Online

ANVÄNDARAVTAL

Detta avtal (”Avtalet”) reglerar tillgången till OPV Media Systems AB, 556625-4495, Södra Hamnplan 5E, 386 31 Färjestaden (“OPV”) databastjänst benämnd ”OPV Online”.
Genom att godkänna detta Avtal erhåller du och ditt företag (”Användare”) tillgång till OPV Online och åtar er att följa detta Avtal.

 1. Allmänt om OPV Online
  1. I OPV Online lagras högupplösta bilder med tillhörande produktinformation från leverantörer till detaljhandelskedjor, vilka är avsedda att kunna nyttjas av Användarei enlighet med detta Avtal. För Användare utgår ingen avgift vid nyttjande av OPV Online.
  2. OPV förbehåller sig rätten att godkänna var Användare.
  3. Användaren ansvarar för att inloggningsuppgifter och annan liknande information hanteras med sekretess och inte tillgängliggörs för utomstående.
  4. Användaren är skyldig att följa de instruktioner OPV lämnar för OPV Onlines användande.
  5. Användare har inte rätt att spara innehåll i OPV Online, utan ska för vart nyttjande använda den information man önskar använda utan att spara den, eftersom innehållet i OPV Online uppdateras regelbundet.
 2. Licens
  1. Användaren erhåller härigenom en icke-exklusiv, oöverlåtbar, licens att i Användarens egen verksamhet använda innehållet i OPV Online, i syfte att informera om eller marknadsföra produktartiklar.
  2. Användaren ska i övrigt endast använda innehållet i OPV Online i enlighet med gällande lagstiftning och branschpraxis.
  3. Användaren har inte rätt att bevilja tredje man underlicens för OPV Online, eller på något annat sätt bereda tredje man tillgång till OPV Online.
  4. Användare har inte rätt att kopiera eller spara hela eller betydande delar av innehållet i OPV Online. Användare har endast rätt att använda den specifika information Användaren vid vart tillfälle har behov av.
 3. Ansvar
  1. OPV ansvarar inte för innehållet i OPV Online.OPV ansvarar inte för avbrott, uppehåll eller fel i OPV Online.
  2. Användaren har inte med anledning av detta Avtal rätt att rikta några som helst anspråk mot OPV.
 4. Avtalstid och avtalets upphörande
  1. Detta Avtal gäller från det att Användare bereds tillgång till OPV Online och därefter tills vidare, med en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Uppsägning ska ske skriftligen.
  2. OPV förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av Användare från OPV Online vid Användarens brott mot detta Avtal.